Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Praktijk De Ezelsbrug is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.

De wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle beroepskrachten met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt. Zie voor de wetteksten artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg en artikel 21d lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze beide wettelijke meldrechten maken een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen, psychiaters, psychologen, etc.

Praktijk De Ezelsbrug werkt met het Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor meer informatie over de meldcode, kunt u bellen met de praktijk of via e-mail contact opnemen.

Stap Praktijk De Ezelsbrug:
1. Signalen in kaart brengen
 • Observeert
 • Brengt signalen in kaart
 • Doet de Kindcheck
 • Documenteert
2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis
 • Doet collegiale consultatie
 • Vraagt advies bij de AF
 • Vraagt zo nodig advies bij Veilig Thuis
 • Indien van toepassing: zet signaal in verwijsindex
 • Documenteert
KNMG: arts verplicht advies vragen bij Veilig Thuis
3. Gesprek met betrokkene(n) en (indien van toepassing) kind
 • Heeft een gesprek met de betrokkene(n)/kind
 • Inpreteert de signalen
 • Documenteert
4. Wegen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
(Gebruik het afwegingskader
Bij twijfel: altijd melden bij Veilig Thuis)
 • Voert eventueel de risicotaxatie en/of de beoordeling van de veiligheidssituatie uit en beantwoordt de 5 vragen van het afwegingskader
 • Neemt bij twijfel contact op met Veilig Thuis
 • Beslist over wel/niet naar stap 5
 • Bij niet doorgaan naar stap 5: sluit meldcode af en documenteert
 • Bij doorgaan naar stap 5: Praktijk De Ezelsbrug doet melding bij Veilig Thuis en bespreekt wie de melding aan de betrokkenen doet
 • Documenteert
5. Twee beslissingen nemen:
  - Beslissing 1: Is melden noodzakelijk?
Bij acute en/of structurele onveiligheid
  - Beslissing 2: Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
 • Indien de professional effectieve/ passende hulp kan organiseren/bieden
 • Indien de betrokkenen meewerken aan de geboden hulp
 • Indien de hulp leidt tot duurzame veiligheid
        •  Documenteert de vervolgstappen

Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319